Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Klassråd

På klassråden behandlas frågor som rör skolarbetet och skolmiljön. Ungefär en gång i månaden skall klassråd genomföras i form av ett sammanträde. På klassrådet ska trygghet ochdiskrimineringsgrunderna vara i fokus. Arbetssättet på klassråden kan variera och består bland annat av diskussioner utifrån filmer och olika case.

Klassråd hösterminen 2019

20/9, 24/10 och 19/11

Klassråd vårterminen 2020

13/1, 28/2, 16/4 och 12/5


Följande fasta punkter finns på dagordningen:


1. Hur upplever ni att den psykosociala och fysiska arbetsmiljön på skolan är?
2. Övrigt.

Två av eleverna utses till ordförande resp. sekreterare. Protokoll ska skrivas, samlas i klassrådspärmen och förvaras hos mentorn. Kopia på protokollet lämnas till rektor senast en vecka efter sammanträdet.